Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Doradztwo

Bezpłatne doradztwo po ukończeniu szkolenia obejmie pomoc w tworzeniu lub aktualizacji indywidualnych programów oraz planów rozwiązań ekologicznych (i ich źródeł finansowania) dotyczących zarządzania energią, surowcami i odpadami w przedsiębiorstwach. Przewiduje się 3 płaszczyzny doradztwa wg potrzeb:

  • techniczne,
  • ekonomiczne,
  • finansowe.

Liczba godzin doradztwa dla jednego przedsiębiorstwa: od 20 do 50 godz.

Doradztwo okaże się pomocne przy:

  • utworzeniu lub aktualizacji planu w przedsiębiorstwie, zawierającego opis obszarów, dla których należy wprowadzić rozwiązania ekologiczne wraz ze wskaźnikami ekonomicznymi służącymi ocenie skuteczności tego planu,
  • identyfikacji problemów i błędów przedsiębiorstwa w zakresie ekologii,
  • zaleceniach i rekomendacji służących poprawie w/w sytuacji,
  • koncepcji technologicznej zawierającej wariantowe propozycje rozwiązań,
  • prognozie i analizie efektów możliwych do uzyskania dzięki wdrożeniu założeń koncepcji,
  • przygotowaniu studium wykonalności dla koncepcji.