Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

O projekcie

Nazwa projektu:

"Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP"

Okres realizacji:

Od 01.12.2013 do 30.06.2015 r.

Projekt "Indywidualne rozwiązania ekologiczne w MMŚP" został przygotowany przez EKSPERT-SITR Sp. z o.o. w Koszalinie w odpowiedzi na zaobserwowane problemy:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (MMŚP) mają problem z identyfikacją możliwości i korzyści wprowadzania rozwiązań przyjaznych środowisku pomimo ogólnego wzrostu świadomości ekologicznej,
 • 12,1% przedsiębiorstw sektora MMSP szczególnie zagraża środowisku naturalnemu z uwagi na przetwórstwo przemysłowe,
 • 81,7% firm sektora MMŚP ocenia swój wpływ na środowisko jako „mały” lub „bardzo mały”, zaś zaledwie 3,8% uznaje, że jest on „duży” lub „bardzo duży”,
 • niski stopień świadomości kadry zarządzającej dotyczący skutków prowadzenia działalności gospodarczej dla środowiska,
 • 48,7% respondentów wykazało nie ma wystarczającej wiedzy na temat rozwiązań proekologicznych możliwych do zastosowania w firmie,
 • zaledwie 5,6% firm sektora MMŚP przeprowadza regularnie diagnozę oddziaływania firmy na środowisko,
 • zużycie energii (38,5% odpowiedzi) oraz powstanie odpadów wymagających utylizacji (21,8%) jest najbardziej dostrzegalnym rodzajem wpływu prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze MMSP na środowisko,
 • 93% przedsiębiorców nie korzysta z żadnych odnawialnych źródeł energii,
 • jako główną przeszkodę we wdrażaniu rozwiązań dotyczących efektywności energetycznej wskazywano brak środków finansowych (66%), brak wiedzy o dostawcach technologii (49%) oraz o możliwościach oszczędzania energii (48%).

Cele projektu:

 • podniesienie wiedzy wśród pracowników MMŚP z zakresu zarządządzania energią w MMŚP (i ich źródeł finansowania),
 • podniesienie wiedzy wśród pracowników MMŚP z zakresu zarządządzania surowcami i odpadami w MMŚP (i ich źródeł finansowania),
 • podniesienie umiejętności wśród pracowników MMŚP dotyczących tworzenia lub aktualizacji indywidualnych programów oraz planów rozwiązań ekologicznych (i ich źródeł finansowania) w swoim MMŚP.

Dla kogo projekt?

 • Projekt obejmie łącznie 80 przedsiębiorstw..
 • Wsparciem zostanie objętych 120 pracowników ww. przedsiębiorstw, w tym 54 kobiety i 66 mężczyzn.